Člověk se v oblasti severních And usídlil před více než 15 tisíci lety a významným způsobem se podílel na utváření dnešní podoby tamní krajiny. Vliv člověka na původní ekosystémy se velmi zintenzívnil po příchodu španělských dobyvatelů, kteří do oblasti mimo jiné introduko-vali velký počet kulturních rostlin a domácích zvířat. Výsledkem dlouhodobé činnosti člověka je rozsáhlé odlesnění krajiny, v nevyšších polohách ve prospěch travinných porostů párama, které jsou většinou využívání jako pastviny. Spásání travinného párama společně s jeho vypa-lováním může vést k intenzivní erozi půdy a projevuje se změnou hydrologického režimu krajiny.

Man colonized the northern Andes more than 15 000 years ago and his activities helped to shape the landscape. The human im­pact on natural ecosystems increased after the arrival of the Spanish conqistadors who, among others, introduced a number of crops and domesticated animals. The long-term presence of man resulted in a large-scale de­forestation of the Andes in favour of páramo grasslands at higher altitudes, which are usual­ly used as pastures.