J. E. Purkyně je dodnes nejvýznamnějším přírodovědcem, který vyšel z českého prostředí. Jeho vliv zasahoval jak obecný vývoj věd o životě a medicíny, tak formující se českou vědu 19. století. Z dnešního hlediska lze vyzdvihnout na jeho díle zejména: 1. Tematizaci subjektivní empirie ve fysiologii vnímání a smyslů. 2. Anatomická zkoumání a podíl na formulaci buněčné teorie. 3. Organizační úsilí, které reprezentuje spis Akademia. 4. Anonymní spis Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce, který reprezentuje jeho naturfilosofický světonázor.

J. E. Purkyně is still the most important scien­tist to emerge from the Czech environment. His influence affected the general development of life sciences and medicine, as well as shaping 19th century Czech science. From today’s point of view the following parts of his work may be highlighted: 1) Thematization of subjective empiricism in physiology of the senses. 2) Anatomical study and participation in the formulation of cell theory. 3) The organizational effort that goes into an Academia work. 4) Anonymous book Frag­ments from the Diary of a Deceased Naturalist, which presents his idealistic („natural philosophy“) worldview.