Další skupina savčích společenstev spodního miocénu v Chebské pánvi představuje nejstarší faunistický horizont (tzv. biozónu MN 4), mezi hnědouhelnou slojí a tzv. Cyprisovými vrstvami, které byly popisovány v pátém díle seriálu. Vykopávky na nalezišti Dolnice na severním okraji Chebu objevily tři úrovně nálezů, které patří ke vzácné nejstarší fázi vývoje miocénních savců, s typickým společným výskytem přežívajících archaických druhů a nově příchozích progresivních druhů; to prokazuje výraznou změnu životního prostředí v průběhu spodního miocénu. Lokalita Dolnice byla objevena již na sklonku 18. stol. Patří proto k nejdříve známým savčím faunám v Evropě, které byly zkoumány např. básníkem J. W. Goethem – nadšeným geologem a přírodovědcem – během jeho posledních pobytů v severních Čechách kolem let 1822 a 1823.

Another group of the Early Miocene mammalian assemblages in the basin of Cheb belongs to the oldest faunal horizon between the local brown coal seam and the Cypris beds described in the fifth part of this series. The excavations in the Dolni­ce site on the northern margin of Cheb brought three faunal levels. They belong to a rare phase of Miocene mammalian evolution with the coexistence of several species of „archaic survivors“ and new „progressive newcomers“; this phase indicates a remarkable environmental change during the Early Miocene. The Dolnice site was discovered in the late 18th century. It is one of the first known mammalian faunas in Europe, explored e. g. by the poet and skilled geologist and naturalist J. W. Goethe during his last stays in North Bohemia around 1822 and 1823.