Ve Středomoří se vyskytuje sedm rodů hlíznatých árónovitých. Jejich opylování zajišťuje především dvoukřídlý hmyz a brouci. Jako atraktant pro hmyz slouží především zápach květů, který napodobuje vůni hub, zralého ovoce, exkrementy či rozkládající se organické hmoty. Tím napodobuje potravní nabídku nebo substát pro kladení vajec. Opylení ulehčuje zadržení hmyzu pomocí sterilních květů ve spodní části toulce.

There are seven genera of tuberous aroids in the Mediterranean. Their pollination is mainly provided by gnats and beetles. The odour of flowers primarily attracts insects by imitating the smell of fungus, ripe fruit, excrements and decaying organic matter. It mimics the food supply or substrate for eggs laying. Pollination is facilitated by the retention of insects by sterile flowers at the bottom of the spathe.