V tomto článku naleznete, kromě stručného stručného přehledu GIS analýz využívaných v botanice a objasnění rozdílů mezi dvěma základními datovými modely (vektorem a rastrem), také tři případové studie, které využily GIS k plánování sběru dat, vysvětlení příčin druhového složení rostlinného společenstva nebo namodelování fenologických map.

Apart from a brief overview of GIS analyses used in botany and an explanation of the differences between two basic data models (vector or grid), the current paper also offers three case studies which used GIS to plan sampling design, explain causes of species composition and model phenological map.