Geneticky modifikovaná (GM) kukuřice by se mohla stát důležitou součástí boje s nově introdukovaným škůdcem kukuřice, bázlivcem kukuřičným. Nicméně jejímu aktivnímu využití v Evropě brání obavy z nežádoucích účinků na životní prostředí, a to i navzdory tomu, že jinde na světě se GM plodiny běžně využívají. Prezentovaná studie srovnává dopady GM kukuřice MON 88017 a netransgenní kukuřice na necílové bezobratlé živočichy. Početnost ani diverzita sledovaných společenstev v porostech GM kukuřice nebyla ovlivněna.

Genetically modified (GM) maize may be­come important as the spread of the Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera) feeding on maize continues. However, its implementation in european agriculture has been hindered by fears of undesirable environmental effects, despite the worldwide cultivation of the GM crop. The presented study compares impacts of the GM maize MON 88017 and the non-transgenic maize on non-target invertebrates. Neither the composition nor the species abundance of invertebrate communities were affected in a field with the GM maize.