Výzkum motýlí fauny začal na Třeboňsku koncem 19. stol. Z konce 20. let 20. stol. pocházejí zajímavá regionální data o motýlech jižní části Třeboňska, které publikoval jihočeský entomolog Leontin Baťa. Poprvé byla věnována pozornost i motýlům pozoruhodných rašelinišť v okolí Petříkova (u Červeného blata). Soustavný komplexní výzkum motýlů Třeboňska lze datovat až od 60. a 70. let minulého stol. Většina výsledků pochází z integrovaného ekologického výzkumu organizovaného pracovišti Akademie věd – především Botanickým a Entomologickým ústavem ČSAV, resp. AV ČR, což vedlo ke vzniku mnoha mezinárodně uznávaných monografií. Izolovaný vývoj rašeliništních populací motýlů začal v mnoha případech již od konce poslední doby ledové nebo začátku holocénu. Bě­hem dalšího oteplování klimatu se zvýrazňoval až dosáhl dnešní podoby spolu s kolonizací těchto území některými sibiřskými a východoevropskými prvky entomofauny. Pro přežívání specifických mo­týlů se jako limitující ekologické faktory uplatňovaly na rašeliništním stanovišti nízké průměrné teploty a extrémní teplotní výkyvy během dne a v průběhu roku, při současném nadbytku vody a světla v rozvolněném lese nebo bezlesí. Pro vý­skyt mnoha druhů rašeliništních motýlů je rozhodující také přítomnost konkrétních reliktních živných rostlin pro housenky.

Boreal peatlands of the Třeboň Basin (South Bohemia) contain many distinctive taxa of Lepidoptera, including tyrphobionts and tyrphophiles. These ancient peatlands are oligotrophic and acidic, and form habitat islands – relict ecosystems related to subarctic/boreal biomes. They host isolated populations of cold-adapted Lepidoptera, some of them associated with common bo­real plants. For instance, larvae of several relict boreal and subarctic moths (e.g. Eupi­thecia gelidata) feed exclusively on the lo­cal Marsh Labrador Tea (Ledum palustre).