Území ve středních Čechách s převážně vápencovým podkladem a s rozvinutým krasovým fenoménem se vyznačuje vysokou botanickou diverzitou a výskytem mnoha vzácných a ohrožených druhů. V centru oblasti stojí za pozornost kalcifilní rostlinná společenstva xerotermního bezlesí a listnatých hájů na devonských vápencích (např. u Svatého Jana pod Skalou a u Karlštejna). Po okrajích květenu zpestřují acidofilní, bazifilní nebo serpentinofilní druhy na ordovických a silurských nevápencových horninách (např. břidlice, diabasy a pikrity v okolí Hlásné Třebaně).

This area in Central Bohemia is characterized by predominantly limestone bedrock and fully-developed karstic phenomena – the main reasons for its high botanical di­versity and occurrence of many rare and endangered species. In the center of the area, well-developed broad-leaved forests are found, as well as xerothermophilous non-forest vegetation. At the borders of the area, acidophilous, basiphilous and serpen­tinophilous plants occur on non-calcareous rocks (e. g. slates, basaltoids, picrites).