Článek přináší výběr především původních výsledků výzkumu interakcí mezi mravenci a rostlinami ve střední Evropě prováděný, resp. organizovaný českými botaniky. Role myrmekofilie je ilustrována dlouhodobými případovými studiemi z prostředí horských pastvin a průmyslových deponií na ekosystémové úrovni. Podpora a urychlení spontánní vegetační sukcese aktivitou mravenců prostřednictvím stavby hnízd a šíření semen mohou být využity jako nástroj asistované ekologické obnovy.

The article primarily describes the original results of Czech research into interactions between ants and plants in Central Europe. The role of myrmecophily is illustrated by long-term case studies (mountain pastures, industrial deposits) at the ecosystem level. Facilitation and acceleration of sponta­neous vegetation succession by the ants’ activity with their nest construction and seed dispersal can be used as a tool in assisted ecological restoration.