Diverzita lišejníkové flóry České republiky je porovnávána s diverzitou okolních zemí. Krátce je popsán fenomén endemismu. Zmíněny jsou hlavní fytogeografické elementy zastoupené v naší lišejníkové flóře, vždy s vybranými příklady. Změny lišejníkové flóry jsou diskutovány v souvislosti se změnami prostředí. Nejvýznamnějším negativním faktorem je znečištění ovzduší, kde však v poslední době došlo ke změně trendu: zatímco emise oxidu siřičitého významně poklesly, emise dusíkatých látek nadále stoupají. Zajímavý je návrat těch druhů, které patřily mezi kriticky ohrožené. Současné změny v rozšíření mnoha lišejníků jsou značně dynamické a u řady druhů zatím nepříliš zdokumentované. Proto pro zachycení změn a pochopení jejich příčin je velmi důležitý terénní výzkum, který zároveň stále přináší i nálezy druhů z našeho území dosud neudávaných.

The diversity of lichen flora is presented and compared with the neighbouring count­ries. The main phytogeographic elements are outlined and illustrated with representative examples. Changes in the flora along with the main causal factors are discussed.