Na příhodných biotopech může populační hustota užovky podplamaté (Natrix tessellata) dosahovat zřetelně vyšších hodnot než denzity jiných středoevropských hadů. V takových podmínkách mohou užovky podplamaté vytvářet početnější seskupení pářících se jedinců, ve kterých dochází k soutěži samců o samici. Popsány jsou agregace pářících se hadů pozorovaných v údolí Ohře a je diskutována strategie páření samců a samic. Pozornost je věnována především páření hadů v nadzemních pozicích.

In suitable habitats the population density of the Dice Snake (Natrix tessellata) can be obviously higher than the density of other central European snakes. Under such conditions the Dice Snakes can form larger aggregations of mating individuals, in which male-male mating competition ta­kes place. Dice Snake mating aggregations observed in the Ohře river valley are de­scribed and the mating strategy of males and female is discussed. Special attention is paid to mating in above-ground posi­tions, e.g. on trees.