Saproxyličtí brouci patří v současnosti mezi ekologicky hojně studované skupiny hmyzu. Příspěvek shrnuje hlavní stanovištní činitele – polohu dřeva, oslunění, rozměry, druh dřeviny a stádium rozkladu – ovlivňující rozšíření brouků vázaných na mrtvé dřevo.

Saproxylic beetles are one of the most studied groups of organisms. This article summarize the key habitat features – posi­tion, insolation, diameter, decay stage and tree species – which influence the general distribution of beetles dependent on dead wood.