V souvislosti s ukončením procesu hodnocení výzkumné činnosti praco­višť Akademie věd České republiky za léta 2005–09 se hodně času věnovalo diskuzím nad budoucím směrováním Akademie věd ČR. Základním cílem je zvýšení vědeckého výkonu Akade­mie věd a jejích jednotlivých ústavů vytvořením koherentního programu AV ČR jako celku, který by zahrnoval aktuální trendy světové vědy a vývoje poznání a zároveň reagoval na základní společenské výzvy v oblasti vědy a výzkumu. Přípravu této strategie lze vnímat jako pokračování pohybu Akademie věd ve směru nastoupeném po mimořádném Akademickém sněmu v červnu 2009, kdy byla v novodobé historii České republiky poprvé ohrožena její existence.

In connection with the completion of the evaluation process for research activities at our institutes for 2005–09, we have de­voted a great deal of time to discussions of the future direction of AS CR. The fundamental aim is to raise the scientific performance of AS CR and its institutes by creating a coherent programme for AS CR as a whole, reflecting current trends in world science and development of knowledge and at the same time reacting to the essential social challenges in science and research. I perceive the preparation of the Strategy as a continuation of the shift in direction taken after the extraordinary Academy Assembly in June 2009, when its exis­tence was in jeopardy for the first time in the modern history of the Czech Republic.