Hořce a hořečky patří dnes mezi vzácné a ohrožené druhy květeny České republiky. V prvním díle nového seriálu je uveden přehled všech hořečků zaznamenaných na našem území a podána stručná informace o jejich životní strategii, době květu a počtu doložených historických a stávajících lokalit. Pro veškeré snahy o záchranu populací středoevropských hořečků je důležitá podrobná znalost jejich životního cyklu. Ten je v současné době nejlépe prostudován a bohatě fotograficky ilustrován pro dvouleté na podzim kvetoucí hořečky.

V článku použitá a citovaná literatura:
BRABEC J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 1–44.
BRABEC J. (2012a): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR (sezóna 2012) – Ms., 51 p. + 42 p. elektronická příloha. [Depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha]
BRABEC J. (2012b): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku drsného (Gentianella obtusifolia). – Ms., 130 p. [Zprávy a materiály 2012, depon in: ÚVR ČSOP Praha a Muzeum Cheb]
BRABEC J., BUCHAROVÁ A. & ŠTEFÁNEK M. (2011): Vliv obhospodařování na životní cyklus hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). – Příroda 31: 85–109.
BRABEC & ZMEŠKALOVÁ [eds] (2011): Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého. – AOPK ČR a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje. 62 p.
DOSTÁL J. (1989): Nová květena ČSSR. 1, 2. – Academia, Praha.
ENGLEDER T. (2010): Artenhilfsprojekt Böhmischer Enzian, Bericht 2009, Böhmerwald / Mühlviertel / Waldviertel – Unterstützt von EU, Land OÖ, önj.
FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Ed. 3. – Land Oberösterreich, Biologiezentrum der OÖ Landesmuseen, Linz.
GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.
HAEUPLER H. & MUER T. (2000): Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.
HOLUB J., PROCHÁZKA F. & ČEŘOVSKÝ J. (1979): Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (1. verze). – Preslia 51: 213–237.
JÄGER E. J. & WERNER K. [eds] (2002): Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. – Ulmer, Stuttgart.
KELLY D. (1989): Demography of Short-Lived Plants in Chalk Grassland .1. Life-Cycle Variation in Annuals and Strict Biennials. – J. Ecol. 77: 747–769.
KIRSCHNER J. & KIRSCHNEROVÁ L. (2000): Gentianella MOENCH – hořeček. – In: SLAVÍK B. [ed.], Květena ČR 6, Academia, Praha, p. 82–98.
KIRSCHNER J. & KIRSCHNEROVÁ L. (2003): Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 205–216.
KIRSCHNEROVÁ L. & KIRSCHNER J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 32: 1–13.
KIRSCHNEROVÁ L. (2002): Gentianaceae Juss. – hořcovité. – In: KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. JUN., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, p. 500–506.
KÖNIGER J., REBERNIG C. A., BRABEC J., KIEL K. & GREIMLER J. (2012): Spatial and temporal determinants of genetic structure in Gentianella bohemica. – Ecology and Evolution 2: 636–648.
POPELÁŘOVÁ M., JONGEPIEROVÁ I., KRUPA M. (2008): Hořeček žlutavý – vymírající druh moravských Karpat, p. 37–41. – In: Piro Z. et Wolfová J. [eds.] (2008): Zachování biodiverzity karpatských luk. FOA, nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha.
PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
SOMOL V., PLESKOVÁ E. & BRABEC J. (1999): Management lokality Gentianella baltica na Křivoklátsku. – Příroda, Praha, 15: 63–64.
WISSKIRCHEN R. & HAEUPLER H. (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.
ZAHRADNÍKOVÁ J. (1995): Monitoring rodu hořeček v Krkonoších. – Opera Corcontica 32: 131–136.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. [eds] (2001): Atlas rozmieszcezenia roślin naczyniowych w Polsce. – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gentiana and Gentianella species are rare and endangered species of flora in the Czech Republic. The list of all Gentianella species occurring in our country together with brief information about their life strategies, flowering time and the number of documented historical and current sites are published in the first part of this se­ries. Detailed knowledge of the life cycle is crucial for species protection. Currently the most studied and extensively photogra­phed life cycle is known for the biennial autumnal Gentianella species.