Příspěvek přináší informace o nepůvodních savcích ostrova Sokotra a jejich vlivu na místní ekosystémy. Nejvýraznějším problémem je nadměrná pastva dobytka. Nadměrné spásání je výsledkem rostoucí početnosti populací domácích zvířat, zejména koz v důsledku zvýšené poptávky po mase, změny způsobu chovu a vymizením tradičního kočovného pastevectví. Důsledkem je pak nárůst půdní eroze, změna a destrukce původních rostlinných společenstev i úbytek populací endemických druhů živočichů. Snížení počtu koz na ostrově i změna způsobu jejich chovu jsou nutnými kroky zdejší ochrany přírody.

This article presents information about the alien mammal species of Socotra Island and their impact on local ecosystems. The most important problem is overgrazing by livestock. It is a result of rising numbers of domestic animals, mainly goat populations, as a consequence of higher demand for meat, change of breeding style and the dis­appearance of traditional nomadic pasturage. This situation leads to increasing soil erosion, change and destruction of native plant populations and decreasing endemic animal species populations.