Článek představuje jednu skupinu nosatcovitých brouků – zobonosky čeledí Attelabidae a Rhynchitidae. Těžištěm výskytu těchto brouků jsou tropické oblasti, v ČR žije 29 druhů. Zobonosky jsou typické tvorbou různě utvářených smotků na listech rostlin sloužících k vývoji larev, některé druhy napadají plody, pupeny a větvičky. Většina druhů je vázána na lesní biotopy, dále sady, zahrady nebo louky.

This paper introduces a group of curculionid beetles – the Leaf Rolling Weevils of the families Attelabidae and Rhynchitidae. Most species are known from tropical regions, while in the Czech Republic 29 species are recorded. These beetles create various kinds of leaf rolls for their larvae; some species develop in fruits, buds or branches. Most species are associated with forest habitats, but they also live in or­chards, gardens and on meadows.