Pro odhad stáří jednotlivých vývojových linií latinskoamerické flóry se dnes využívají také tzv. molekulární hodiny. Výsledky jejich aplikace ukazují, že se řada prvků současné flóry dostala do Latinské Ameriky až po rozpadu prakontinentu Gondawana, tzn. jsou mladšího stáří než by odpovídalo době rozpadu Gondwany. Do Latinské Ameriky se mohly rozšířit dvěma různými mechanismy: migrací rostlin přes pevninu a nebo disperzí diaspor na dlouhou vzdálenost přes oceány. Důkazem migrace tropických čeledí přes kontinenty je i řada fosilních nálezů, které mohou také posloužit jako druhý nezávislý zdroj datování jejich původu.

V článku použitá a citovaná literatura:
Davis, C. C., Bell, C. D., Mathews, S., & Donoghue, M. J. (2002). Laurasian migration explains Gondwanan disjunctions : Evidence from Malpighiaceae. PNAS, 99(10), 6833–683.
Givnish, T., Millam, K., & Evans, T. (2004). Ancient vicariance or recent long-distance dispersal? Inferences about phylogeny and South American-African disjunctions in Rapateaceae and Bromeliaceae. Journal of Plant, 165(4), 35-54.
Graham, A. (2006). Modern processes and historical factors in the origin of the african element in Latin America. Annals of the Missouri Botanical Garden, 93(2), 335-339.
Kvaček, Z. (2002). Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina. Bulletin of the Czech Geological Survey, 77(3), 217-236.
Morley, R. (2003). Interplate dispersal paths for megathermal angiosperms. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 6(12), 5-20.
Muellner, A. N., Pennington, T. D., Koecke, a V., & Renner, S. S. (2010). Biogeography of Cedrela (Meliaceae, Sapindales) in Central and South America. American journal of botany, 97(3), 511-8.
Renner, S. (2004). Plant dispersal across the tropical Atlantic by wind and sea currents. International Journal of Plant Sciences, 165(4), 23-33.
Sytsma, K., Litt, A., Zihra, M., & Pires, J. (2004). Clades, clocks, and continents: historical and biogeographical analysis of Myrtaceae, Vochysiaceae, and relatives in the southern hemisphere. International Journal of Plant Sciences, 165(4), 85-105.

So called molecular clocks are nowadays used to estimate the age of individual li­neages of Latin American flora. The results of their application show that a number of elements of current flora came to Latin America after the collapse of the ancient continent of Gondwana. This could be explained by two different mechanisms: by migration of plants across the land or by dispersion of their diasporas across the oceans. The amount of fossils proving migration of tropical families across continents is often used as the second, independent source for dating their origin.