Studie sociálního chování vlků arktických se zaměřuje především na etologii tohoto druhu, ale také na adaptaci přirozených vzorců chování na umělé podmínky. Poskytuje stručné informace o obecné hierarchii smečky, způsobu života a umožňuje náhled na jednotlivé projevy dominance a submise. Analýza byla prováděna na základě pozorování dvou smeček chovaných v Zoo Brno a Zoo Olomouc.

V článku použitá a citovaná literatura:
Mech L. D., 2006: Arktický vlk – Deset let se smečkou. 1. vyd. České Budějovice: Élysion.

This study of the social behaviour of Arctic Wolves (Canis lupus arctos) focuses on the ethology of this species, and the adapta­tion of its natural behaviour to artificial conditions. It provides brief information about the general hierarchy of a pack and its way of life and presents photographs of the individual manifestations of dominance and submission. The analysis is ba­sed on observations of two packs kept in Brno Zoo and Olomouc Zoo.