Z geobotanického hlediska je popsána subalpinská a alpinská vegetace v horách jihovýchodní Brazílie. Přirozené požáry tam ovlivňují strukturu rostlinných společenstev. Jsou zmíněny zajímavé životní způsoby, jako je mykorhiza, hemiparazitismus a masožravost. Jedním z nejzajímavějších fenomenů je symbióza mezi masožravou rostlinou Utricularia cornigera (bublinatkou růžkatou) a růžicovitými rostlinami Vriesea atra nebo Eryngium fluminense. Je diskutováno o problému srovnávání popsané brazilské vegetace a páramos v Andách. Pojem "brazilská páromos" je odmítnut.

The subalpine and alpine vegetation in mountains of south-eastern Brazil is de­scribed from the botanical point of view. Natural fires affect the structure of plant communities there. Interesting life strategies, such as mycorrhiza, hemiparasitism and carnivory, are mentioned. One of the most interesting is the symbiosis between carnivorous Utricularia cornigera and ro­sette plants of Vriesea atra or Eryngium fluminense. Brazilian vegetation and páramos in the Andes are compared.