Procesům adaptace na život v lidských sídlech podléhají mnohé druhy ptáků nejenom v Evropě, ale i v Latinské Americe. Během několika cest po tropických zemích Nového světa od Mexika po Argentinu autoři zaznamenali v tamních městech i na venkově několik desítek ptačích druhů se sklonem k synantropnímu způsobu života. V sumáru 57 druhů z patnácti čeledí, které byly zařazeny do článku, dominují pěvci (41 druhů). Přestože jde o subjektivní výběr a jednotlivé druhy ptáků nebylo možné podrobněji charakterizovat, uvedené informace mohou návštěvníkům této oblasti usnadnit orientaci při setkání se zástupci avifauny latinskoamerických sídel.

Many bird species are involved in processes of adaptation to life in human settlements, not only in Europe, but also in Latin America. During several trips to tropical countries in the New World, from Mexico to Argentina, the authors noted several dozen bird species in the cities and the countryside that tended to adopt a sy­nanthropic lifestyle. Songbirds predominate (with 41 species) in a list of 57 species from the 15 families presented. The article may help visitors to the region find their bearings among the birdlife in Latin American conurbations.