Především díky unikátní poloze Krkonoš, jež se během starších čtvrtohor opakovaně ocitly v předpolí kontinentálního severského ledovce, a relativně drsným klimatickým podmínkám, jež v nich panovaly a panují v poledové době, se v nejvyšších českých horách vyskytuje řada glaciálních reliktů. Pro tyto organismy je charakteristické ostrůvkovité (disjunktní) rozšíření, s jádrem výskytu v pásmu tajgy či tundry a s ostrůvkovitým výskytem v montánním či alpínskem stupni horských oblastí mírného pásma. Pro některé z nich představují Krkonoše dokonce nejjižnější místo výskytu v rámci jejich současného areálu rozšíření. Cílem článku je podat přehled o výskytu těchto reliktních druhů v Krkonoších s ohledem na současný stav poznání. Přítomnost velkého množství glaciálních reliktů napříč nejrůznějšími taxonomickými skupinami v tomto nadmořskou výškou ne příliš vysokém a rovněž svojí rozlohou nevelkém pohoří svědčí o jeho unikátnosti a těsné vazbě na vzdálené severské tajgové a tundrové ekosystémy.

A unique geographic location of the Krkonoše Mts. during the glacial periods (in the forefront of the continental ice shield) toge­ther with relatively harsh climatic conditions of the summits during the Holocene, provide suitable conditions for the occurrence of many glacial relicts from different taxonomic groups. Glacial relicts show continuous distribution in taiga and tundra biomes, with isolated occurrences in montane and alpine belts in mountain ranges of the moderate climatic zone. The article provides an overview of glacial relicts in the Krkonoše Mts.