Tropický deštný les lze rozčlenit na několik výškových pater, která mají různé světelné podmínky a liší se charakterem flóry a fauny. Z hlediska výskytu typických skupin motýlů můžeme tato patra pojmenovat podle výškového rozsahu, anebo typických skupin motýlů tvořících zde mimetické (jednostranné i vzájemné) ochranné komplexy. Žije tu ale i mnoho druhů, které do mimetických komplexů nepatří. Článek uvedenou problematiku na příkladu nížinných tropických lesů Jižní a Střední Ameriky.

Tropical rainforest can be divided into several altitude levels, which vary in light conditions and also in the nature of their flora and fauna. In terms of the occurrence of typical groups of butterflies, we can de­fine these levels by their height range and typical butterfly groups that form mimetic (unilateral and reciprocal) protective complexes there, even though numerous other species also live there which do not belong to these complexes. This issue is described based on the example of lowland tropical forests in South and Central America.