Původní lesy Krkonoš byly hospodářskou činností v minulosti změněny na málo stabilní smrkové monokultury. Cílem současné péče o lesní ekosystémy je vytvořit kompaktní dostatečně velké jádrové území schopné autoregulačních procesů a na ostatním území přírodě blízké obhospodařování lesních porostů zaměřené na ochranu, obnovu a podporu biodiverzity. Správa KRNAP při řešení tohoto cíle spolupracuje s národním parkem na polské straně Krkonoš.

Seznam použité a v článku citované literatury:

T. Lokvenc a kol. (1992): Zalesňování Krkonoš. VÚLHM VS Opočno, 111 s.
A. Jurásek A., T. Lokvenc, L. Hrabí, J. Martincová a S. Vacek (1992): Návrh zásad obnovy lesních porostů v oblasti Krkonošského národního parku. VÚLHM VS Opočno, 69 s.
O. Schwarz (1992): Obnova lesních ekosystémů Krkonošského národního parku, Česká republika. Pracovní plán pro nadaci Face na období 1992 - 1994. Správa KRNAP, 28 s.
J. Fanta a J. Sevink (1994): Nález a doporučení ve věci acidifikace půd a obnovy lesů v Krkonošském národním parku, Česká republika. Univerzita Amsterdam, 15 s.
I. M. Emmer (1996): Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. A rewiew. Report, Dept. of Physical Geography and Soil Science, University of Amsterdam. Vrchlabí, Správa KRNAP, 31 s.
O. Schwarz (1997): Rekonstrukce lesních ekosystémů Krkonoš. Vrchlabí, Správa KRNAP, 174 s.
I.M. Emmer, J. Sevink a J. Fanta (2000): Report of the Section Physical Geography and Soil Science, University of Amsterdam, on behalf of the Krkonoše National Park. Vrchlabí, Správa KRNAP, 58 s..
J. Hruška (2001): Stanovení kritických zátěží síry a dusíku na území KRNAP v roce 2000 a jejich porovnání s rokem 1995. Vrchlabí, Správa KRNAP, 31 s.
J. Hruška, F. Cienciala a P. Moravčík eds. (2001): Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí. Jílové u Prahy a Praha, IFER, ČGÚ a MŽP, 206 s.
O. Schwarz (2002): Schvalovací řízení „Rewizji Operatu ochrony ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego“. Zpráva ze služební cesty. Vrchlabí, Správa KRNAP, 2 s.
O. Schwarz (2003): Speciální management lesních ekosystémů Krkonoš. Disertační práce, Brno, MZLU, 233 s.
J. Hošek, O. Schwarz a T. Svoboda. (2007): Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších. Opera Corcontica, 44/1: 179-191.
O. Schwarz, S. Vacek, V. Podrázský a J. Kuś (2007): Vývoj stavu spárkaté zvěře a škod zvěří v biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Opera Corcontica 44/2, s. 499 – 510.
S. Vacek a kol. (2007): Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce s.r.o., 447 s.
O. Schwarz (2008): Záchrana genofondu dřevin v KRNAP a jeho ochranném pásmu (program záchrany genofondu krkonošských geograficky původních dřevin a jeho realizace). Vrchlabí, Správa KRNAP, 48 s.
O. Schwarz a kol. (2009): Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníkové indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce s.r.o., 34 s..
S. Vacek a kol. (2010): Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Lesnická práce s.r.o., 2010, 568 s.
O. Schwarz (2011): Cíle a problémy lesa v Krkonošském národním parku, Česká republika. In: P. Hlaváč a M. Kodrík (eds) (2011): Ochrana lesa 2011. Ciele a problémy ochrany lesa v chránených územiach. Recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, elektronická verzia (CD), s. 16-24.

The virgin forests of the Krkonoše Mts. have been transformed into less stable spruce monocultures due to economic activities in the past. The objective of the current management of forest ecosystems is to create a compact core area of a sufficient size capable of autoregulation processes. Surrounding areas should be ma­naged in ways that protect and conserve native biodiversity. Conservation efforts should be coordinated between the Czech and Polish sides of the Krkonoše Mts.