Stejně jako většina dalších pozemních veverkovitých hlodavců vydává sysel obecný (Spermophilus citellus) v přítomnosti predátorů varovný signál. Až donedávna jsme toho o varovném hvizdu sysla obecného věděli poměrně málo, obdobně tomu bylo i v případě jeho dvou blízce příbuzných druhů, sysla taurského (S. taurensis) a sysla maloasijského (S. xanthoprymnus). Z toho důvodu jsme v roce 2006 zahájili výzkum zaměřený na mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu ve varovných hvizdech těchto tří eurasijských syslů. Zjistili jsme, že varovné hvizdy těchto tří druhů se většinou skládají ze dvou odlišných částí (elementů), přičemž první element má téměř konstantní frekvenci, zatímco ten druhý je mnohem více frekvenčně modulovaný. Zaznamenali jsme však i jedince, kteří vydávali varovné hvizdy skládající se pouze z první části, méně často pouze z druhé části. Tyto výsledky naznačují, že podobně jako severoameričtí syslové by i některé eurasijské druhy mohly být schopny do struktury svých varovných signálů zakódovat specifickou informaci o míře hrozícího nebezpečí. Dále jsme zjistili, že i když varovné hvizdy sysla obecného, taurského a maloasijského v podstatě sdílejí stejnou základní strukturu, lze od sebe jednotlivé druhy kvůli značným mezidruhovým rozdílům v detailech této struktury spolehlivě rozeznat. Ve varovných hvizdech všech tří druhů jsme také nalezli výraznou individuální variabilitu umožňující poměrně dobré rozpoznávání varovných hvizdů různých jedinců v kolonii.

Použitá a doporučená literatura:
Grulich I. 1960. Sysel obecný Citellus citellus L. v ČSSR. Acta Academie Scientarum Čechoslovenicae Basis Brunensis 32: 473-561.
Gündüz İ., Jaarola M., Tez C., Yeniyurt C., Polly P. D. a Searle J. B. 2007. Multigenic and morphometric differentiation of ground squirrels (Spermophilus, Sciuridae, Rodentia) in Turkey, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution 43: 916-935.
Matrosova V. A., Schneiderová I., Volodin I. A. a Volodina E. V. 2012. Species-specific and shared features in vocal repertoires of three Eurasian ground squirrels (genus Spermophilus). Acta Theriologica 57: 65-78.
Nikol’skij A. A. 1979. Species specificity of alarm call in sousliks (Citellus, Sciuridae) of Eurasia. Zoologicheskii Zhurnal 58: 1183-1194.
Schneiderová I. 2012. Frequency-modulated second elements of two-element alarm calls do not enhance discrimination of callers in three Eurasian ground squirrels. Current Zoology 58: 749-757.
Schneiderová I. a Policht R. 2010. Alarm calls of the European ground squirrel Spermophilus citellus and the Taurus ground squirrel S. taurensis encode information about caller identity. Bioacoustics 20: 29-43.
Schneiderová I. a Policht R. 2012. Acoustic analysis of the alarm call of the Anatolian ground squirrel Spermophilus xanthoprymnus: a description and comparison with alarm calls of the Taurus S. taurensis and European S. citellus ground squirrels. Naturwissenschaften 99: 55-64.
Schneiderová I. a Policht R. 2012. Acoustic analysis of alarm calls of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) and the Taurus ground squirrel (S. taurensis) (Mammalia: Sciuridae). Zoologischer Anzeiger 251: 139-146.
Sloan J. L., Wilson D. R. a Hare J. F. 2005. Functional morphology of Richardson´s ground squirrel, Spermophilus richardsonii, alarm calls: the meaning of chirps, whistles and chucks. Animal Behaviour 70: 937-944.

The article summarises results of our re­search on inter- and intra-species variability in alarm calls (emitted in the presence of predator) of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) and closely related species (Taurus Ground Squir­rel – S. taurensis, Anatolian Ground Squir­rel – S. xanthoprymnus). Alarm calls of all three species mostly consist of two dif­fe­rent elements; individuals producing alarm calls with only one of them were, however, also recorded. Although their alarm calls share the same basic structure, the three species can be clearly distinguished. Significant inter-individual differences allow identification of particular callers in a colony.