Článek ve zkratce seznamuje s historií floristického výzkumu na území Prahy a s některými jmény botaniků, kteří se výrazně o poznání zasloužili. Je věnován dr. V. Skalickému, který se v druhé polovině 20. století výzkumu pražské květeny intenzívně věnoval. Důležitým sdělením je objev dvou nových druhů pcháčů pro květenu Prahy, pcháče potočního (Cirsium rivulare) a pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum). Výskyt p. různolistého byl jen přechodného charakteru, zatímco p. potoční v údolí Šáreckého potoka roste v početné a vitální populaci.

This article provides brief information on the history and prominent botanists exploring the surroundings of Prague. It is de­dicated to V. Skalický, who intensively studied Prague flora in the second half of the 20th century. Two new sites of C. rivulare and C. heterophyllum in Prague are described. While the occurrence of C. he­terophyllum was only temporary, C. rivulare can be found in numerous and vital populations in the Šárecký potok valley.