Zonace národních parků představuje rámec, kde je aplikována ochrana přírody. Historie ochrany přírody na Šumavě je popsána v tomto článku. Počáteční zonace NPŠ měla krátké trvání (1991-1995). Ta byla následována zcela nevyhovující zonací s fragmentovanou I. zónou, která je platná dodnes. Popsány byly i dva pokusy o změnu této situace (neuskutečněný návrh z r. 2004 a vyhlášení zóny speciálního managementu r. 2007). Současné diskuse o zonaci jsou silně ovlivňovány politickými tlaky. Proto jsou popsány nové odborné návrhy. Ty jsou založeny na znalosti přírodních podmínek chráněného území. První zóna podle těchto návrhů může dosahovat minimálně 28,4 až 52,5 % rozlohy národního parku Šumava.

Použitá literatura:

Bláha J., Romportl D., Křenová Z. (2013): Can NATURA 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? - European Journal of Environmental Sciences, 3: 57-64.
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. - Karolinum, Praha, 326p.
Křenová Z., Hruška J. (2011) Zonace Národního parku Šumava aneb O cestě tam a zase zpátky. Ochrana přírody 2011: 20-23.
Křenová Z., Hruška J. (2012) Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, 2: 62-72.
Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. (2011) Úvod do biologie ochrany přírody. Portál, Praha, 472p.

The zonation of the national park represents a framework where nature conservation would be applied. The history of nature conservation in the Šumava Mts. was described in the paper. The initial zonation of the NP was of a short application (1991-1995). It was followed by poor zoning with fragmented first (core) zone, which is valid today. Two historical attempts to reform this situation were described (not realised proposal 2004 and promulgated zone of the special management 2007). Contemporary discussions on the delimitation of these zones are being influenced by strong political lobbying. Therefore, new professional proposals were described. They are based on the natural conditions of the protected area. The first zone under these proposals can achieve at least 28.4% to 52.5% of the Šumava National Park.