Článek prezentuje výsledky dlouhodobého sledování samovolného vývoje v horských smrčinách po gradaci kůrovce a polomech. Jeho cílem je ukázat klíčovou úlohu přírodních disturbancí pro ekosystém horských smrčin.

Results of the long-term monitoring of spontaneous development in mountain Norway Spruce (Picea abies) forests in the Šumava Mts. after Bark Beetle (Ips typographus) gradation and windthrows are presented. The aim is to show the key role of natural disturbances for this ecosystem.