Podkladem k úspěšnému využití malakozoologických dat při rekonstrukci vývoje podnebí i přírodního prostředí je co možná nejpřesnější vědomost o ekologii daných plžů i jejich společenstev známých jak ve fosilním, tak v recentním stavu. V současné době jsou na území českých zemí a Slovenska po ruce malakozoologické doklady zhruba ze 450 lokalit, které se soustřeďují v severní polovině Čech a v moravských úvalech, zatímco na Slovensku tvoří síť rozprostřenou po většině území ve výškovém rozpětí 120 až 1 600 m n. m. Z toho téměř 300 nalezišť zachycuje vývoj v posledních 15–20 tisíciletích, tj. od konce nejmladšího glaciálu do dnešní doby, zbylé lokality pak v různých fázích pleistocénu. Na prvním místě je třeba uvést výpověď těchto dokladů o stavu naší současné malakofauny, která odpovídá vývoji vegetace od převážně bezlesé krajiny ve vyznívajícím glaciálu k zalesnění v průběhu posledních 12 tisíciletí – holocénu. Ten na rozdíl od poměrů v meziledových dobách je ovšem od počátku neolitické kolonizace v 6. tisíciletí př. Kr. přerušen na podstatné části území vytvořením do značné míry odlesněné zemědělsko-pastevecké kulturní krajiny (ekumeny). Z konfrontace s jinými metodami paleoenvironmentálního výzkumu je zřejmé, že měkkýši mohou poskytovat přesné a mnohdy nezastupitelné údaje o vývoji přírody a krajiny v nejmladší geologické minulosti. Nezbytným předpokladem však je, aby ten, kdo vyhodnocuje fosilní malakofaunu, byl zároveň zkušeným znalcem současných měkkýšů a jejich vztahů s ce­lým prostředím – vegetací, horninovým podkladem, reliéfem krajiny, půdami i klimatickými faktory, které poznal v přírodě a aplikoval v terénu na jednotlivých nalezištích.

Fossil molluscan successions from ca 450 sites provide evidence of the paleo-environmental history of the Czech Republic and Slovakia during the Quaternary. They not only reflect the Quaternary cycle of warm and cold phases but also a number of various events, such as the impact of the cold oscillation at 8,2 ky BP or the detailed reconstruction in time and space of the habitat patchwork in areas where other fossils are sparse or absent, particularly in karstlands, in the full scale of elevations.