Článek shrnuje současné znalosti o distribuci ryb a její dynamice v našich přehradních nádržích. Především jsou popsány změny distribuce ryb v průběhu a mezi několika důležitými obdobími, jako je třecí období, období sběru potravy a zimní období. Dále je diskutován přínos současného rozvoje metodik vzorkování ryb k porozumění jejich distribučních vzorců.

This paper summarizes current knowledge of fish distribution and its dynamics in Czech water reservoirs. The dynamics of fish distribution is described during the three periods, including spawning, feeding and wintering. And the importance of current fish sampling technique innova­tions for understanding fish distribution patterns is also discussed.