Znečištění vodního prostředí cizorodými látkami je významným faktorem ovlivňujícím zdravotní stav ryb, jejich reprodukci i hygienickou kvalitu. V současnosti se běžně používá téměř 100 tisíc chemických sloučenin, které se různými cestami dostávají do prostředí. Článek popisuje příčiny a zdroje znečištění vod a zabývá se známými vlivy určitých kontaminantů, mimo jiné rtuti, na sladkovodní ryby, i z hlediska jejich postavení v potravním řetězci.

Pollution of the water environment by fo­reign substances is an important factor affecting the health of fish, their reproduction and hygienic quality. Almost 100,000 chemical compounds are currently used, and get into the environment. This article describes the causes and sources of water pollution and deals with the known effects of particular contaminants, including mercury, on freshwater fish, i. a. in terms of their position in the food chain.