Kompletní, chronologicky řazená bibliografie Jiřího Jandy
(sestavila H. Heráňová podle dostupných pramenů):

JANDA, Jiří. Ořešník (Nucifraga caryocatactes). Vesmír. 1888.
JANDA, Jiří. Příspěvky k soustavě Gordiidů. Věstník Královské české společnosti nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká. 1893, č. 15, s. 1-19.
JANDA, Jiří. Příspěvek k poznání českých Gordiidů. Věstník Královské české společnosti nauk. 1894, 4 s.
JANDA, Jiří. Betiträge zur Systematik der Gordiiden. Zoologische Jahrbücher: Abteileung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere. 1894, Bd. 7, s. 595-612.
JANDA, Jiří. Užitečné ptactvo našeho domova. Praha: I. L. Kober, 1898. 145 s., 28 bar. obr. příl.
JANDA, Jiří. O tahu ptačím. Živa. 1899, roč. 9, č. 8, s. 247-249.
JANDA, Jiří. Poznámky ornithologické z okolí Valašského Meziříčí v letech 1895-8. Valašské Meziříčí: [s. n.], 1898. 43 s.
JANDA, Jiří. Kalendář jarního tahu ptačího v okolí Valašského Meziříčí. Výroční zpráva gymnasia ve Valašském Meziříčí. 1899, s. 3-31.
JANDA, Jiří. Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. Praha: I. L. Kober, 1902. 208 s., 48 bar. tab.
JANDA, Jiří. Na ruském severu: Cestovní dojmy z r. 1902. Brno: s. n., 1903-1904.
22 s., 1 tab.
JANDA, Jiří. Polák veliký. Lovecký obzor. 1902, roč. 5.
JANDA, Jiří. Přehled zemědělsky důležitého ptactva Čech, Moravy a Slezska s návodem k ochraně užitečných druhů. Praha: Zemědělská rada pro Království české v Praze, 1905. 48 s.
JANDA, Jiří. Der Rötenfalke (Tinnunculus naumani Fleisch) in Südmähren. Ornithologische Jahrbücher. 1902.
JANDA, Jiří. Weitere Berichte überden Rötenfalke in Südmähren. Ornithologische Jahrbücher. 1902.
JANDA, Jiří. Les: dojmy a obrázky z přírody. Praha: Nákladem Zemského ústředního spolku jednot učitelských, 1906. 196 s., obr. příl., il.
JANDA, Jiří. Ornithologické novinky letošní zimy z okolí pražského. Vesmír. 1906, roč. 35, č. 8, s. 85-86.
JANDA. Jiří. Procházky přírodou. Praha: I. L. Kober, 1906. 304 s., 26 bar. tab., il.
JANDA, Jiří. Ptactvo okolí kroměřížského: vlastní pozorování z let 1893-1905 s doplňky některých cizích pramenů. Časopis Moravského musea zemského. 1906, roč. 6, č. 2, s. 1-66.
JANDA, Jiří. Seltene Wintergäste in Böhmen. Ornithologische Jahrbücher. 1906.
JANDA, Jiří. O ptačím stěhování. Praha: J. R. Vilímek, 1906. 36 s.
JANDA, Jiří. Dva obrázky z Korsiky. Praha: s. n., 1908. 15 s.
JANDA, Jiří. Stručná ornitologie všeobecná. Praha: Zemský ústřední spolek jednot učitelských, 1907. 111 s., il.
JANDA, Jiří. Stručná ornitologie všeobecná. Praha: Zemský ústřední spolek jednot učitelských, 1908. 111 s., il.
JANDA, Jiří. Ptačí profily: O životě ptáků volných i zajatých. Praha: Zemský ústřední spolek jednot učitelských, 1910. 184 s., il.
JANDA, Jiří.; NOVOTNÝ, Rudolf. Všemi díly světa. Obrázky zeměpisné podává Rudolf Novotný, přírodopisným výkladem opatřil Jiří Janda. Praha: Zemědělský ústřední spolek jednot učitelských, [1910]. 211 s., il.
JANDA, Jiří. O zřízení zoologické zahrady v Praze: Přednáška, kterou proslovil dne 9. ledna ve schůzi „Klubu přírodovědců“ v Praze. Příroda. 1910, roč. 8, s. 1-10.
JANDA, Jiří. Dravci v zajetí. Příroda. 1912-1913, roč. 11, č. 6, s. 254-255.
JANDA, Jiří. Ornithologická stanice Rossiten. Příroda.1913-1914, roč. 12, č. 4-5, s. 193-196.
JANDA, Jiří. Našim ornithologům. Příroda. 1912-1913, roč. 11, č. 4, s. 162-163.
JANDA, Jiří. Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Sv. 1. Ssavci – ptáci. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1913. 588 s., příl.
JANDA, Jiří. O ptačím stěhování. Praha: J. R. Vilímek, 1914. 36 s.
JANDA, Jiří. Zrození paseky. Kapitoly připravované knižní publikace. Věda přírodní. 1919, roč. 16.
JANDA, Jiří. Záchrana přírodního rázu Republiky československé. Praha: vl. n., 1920. 38 s.
JANDA, Jiří. Přírodopis živočišstva: pro nižší třídy středních škol. Ilustroval Fr. A. Procházka. Praha: Česká grafická unie, 1922. 276 s., obr., bar. obr. příl.
JANDA, Jiří. Rok: obrázky z přírody. Ilustrace A, Scheinera. Praha: Ústřední nakladatelství učitelstva českoslovanského, 1916. 144 s., obr. příl., il.
JANDA, Jiří. Přírodopis živočišstva pro nižší třídy středních škol. Praha: Česká grafická Unie, 1921. 276 s., il.
JANDA, Jiří. Ornithologické poznámky z Vys. Tater. Věda přírodní. 1921, roč. 2, č. 4-5, s. 93-97.
JANDA, Jiří. Rok: obrázky z přírody. 2. vyd. Praha: Ústřední nakladatelství učitelstva českoslovanského, 1922. 144 s., příl.
JANDA, Jiří. Zákon na ochranu ptactva: Návrh. Národní listy, Vzdělávací příloha. 31.12.1922.
JANDA, Jiří. Naše zpěvné ptactvo: krátký přírodopis pěvců s přesnými znaky druhovými. Barevné tabule od O. Kleinschmidta. Praha: Ústřední nakladatelství učitelstva českoslovanského, 1923. 50 s., 86 bar. obr. příl., fot.
JANDA, Jiří. K biologii snovačů. Věda přírodní. 1924, roč. 5, č. 1, s. 4-5.
JANDA, Jiří. Proměna barvy dospělého pera ptačího. Věda přírodní. 1924, roč. 5, č. 2-3, s. 31-32.
JANDA, Jiří. Zoologická zahrada: Feuilletony a úvahy. Soubor článků z let 1921–1924. Praha: [s. n.], 1924. 96 s. , 1 příl.
JANDA, Jiří. Les: obrázky a dojmy z přírody. Umělecky vyzdobil Ot. Štáfl. 2. vyd. Praha: Nákladem Ústředního nakladatelství učitelstva českoslovanského, 1925. 183 s., obr. příl., il.
JANDA, Jiří. Zoo: O zoologických zahradách a životě v nich. Praha: Ústřední nakladatelství učitelstva českoslovanského, 1927. 175 s., fot.
JANDA, Jiří. Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. 2. vyd. Praha: I. L. Kober, 1929. 208 s., 48 bar. tab.
JANDA, Jiří. Nový bělochvost (Buteo ferox Gm.). Věda přírodní. 1929, roč. 10, č. 4-4, s. 191-105.
JANDA, Jiří. Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Sv. 1. Ssavci – ptáci. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského,1930.
640 s., příl.
JANDA, Jiří. Průvodce po zoologické zahradě v Praze – Troji. Praha: vl. n., 1933. 27 s.
JANDA, Jiří. Průvodce po zoologické zahradě v Praze – Troji. Praha: vl. n., 1934. 27 s.
JANDA, Jiří. Průvodce zoologickou zahradou v Praze – Troji. Praha: vl. n., 1935. 48 s., 1 příl.
JANDA, Jiří. O vhodné ochraně ptactva. Praha: Masarykova akademie, 1935. 98 s., fot., il.
JANDA, Jiří. Der Zoologische Garten in Prag – Troja. Der Zoologische Garten. 1935/1936, Bd. 8, Hf. 10/12, s. 270-273.
JANDA, Jiří. Eine gelungene Kondorbrut. Der Zoologische Garten. 1938/39, Bd. 10, Hf. 3-4, s. 94-95.