Chocholouš obecný (Galerida cristata) patří v současnosti k ptačím druhům s nejvíce se zmenšujícím areálem výskytu i celkovou početností na našem území. Do 60. let 20. století chocholouši hojně obývali nezastavěná řídce porostlá místa a úhory na městské periferii a v okolí cest a silnic. V následném období se početnost druhu dramaticky snížila. Chocholouši zcela vymizeli z vyšších poloh. Zbytkové populace se udržely téměř výlučně na nově postavených sídlištích, nákupních centrech a průmyslových zónách na okrajích větších měst, zejména na jižní Moravě. Pro dlouhodobou existenci druhu na našem území může být klíčové prostředí v okolí větších zemědělských družstev s chovem krav. Tento biotop byl chocholouši opětovně osídlen pravděpodobně v průběhu posledních 15 let a populace zde na rozdíl od městských stanovišť nevykazují klesající trend.

Použitá literatura a internetové zdroje:
Baum J. 1955: Ptactvo Velké Prahy. Orbis, Praha.
Claretus 1991: Ptačí zahrádka. Překlad J.Nechutová, Brno.
Čamlík G. 2012: Chocholouš obecný (Galerida cristata) na jižní Moravě. Crex 31: 8–40.
ČSO 2010: Zajímavá ornitologická pozorování – Přehled pozorování do 2. března 2010. Dostupné na http://www.birdlife.cz/index.php?birds=1. Naposledy navštíveno 19. 3. 2014.
ČSO 2014: Birds.cz – pozorování ptáků. Dostupné na http://www.birds.cz/avif/obs.php. Naposledy navštíveno 19. 3. 2014.
Fuchs R., Škopek J., Formánek J. & Exnerová A. 2002: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy 1985–1989 (aktualizace 2000–2002). ČSO v nakladatelství Consult, Praha.
Hejl F. 1988: Příspěvek k nidobionomii chocholouše obecného (Galerida cristata) na střechách výškových domů v Přerově. In: Sitko J. & Trpák P. (eds): Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově: 41–47.
Jirsík J. 1955: Naši pěvci, část I. Nakladatelství ČSAV, Praha.
Křivský J., Kavka M. & Švarc V. 2008: Hnízdění chocholouše obecného (Galerida cristata) v zemědělské krajině na Kutnohorsku a poznámky k jeho výskytu v České republice. Panurus 17: 53–58.
Línek V. 1999: Rozšíření a početnost chocholouše obecného (Galerida cristata) v Praze. Sylvia 35: 69–81.
Navrátil P., Hrabovský M. & Bartl J. 2012: Poznatky z pozorování trpělky – chocholouše obecného (Galerida cristata) na Slavkovsku. Crex 31: 41–45.
Praus L. 2013a: Hnízdní výskyt chocholoušů obecných (Galerida cristata) v Olomouckém kraji v roce 2013. Zprávy MOS 71: 38-44.
Praus L. 2013b: Současné rozšíření chocholoušů obecných (Galerida cristata)ve východních Čechách. Panurus 22: 1-18.
Štancl L. & Štanclová H. 1987: Ptactvo Pardubicka II. Bohdanečsko. Krajské muzeum východních Čech, Pardubice.
Šťastný K. & Hudec K. (eds) 2011: Fauna ČR, Ptáci 3/1. Academia, Praha.
Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. Aventinum, Praha.
Vlčková K. 2010: Hnízdní biologie chocholouše obecného (Galerida cristata) v České republice a současný stav populace na jižní Moravě. Bakalářská práce, Katedra zoologie, Univerzita Palackého v Olomouci. 
Voříšek P., Klvaňová A., Brinke T., Cepák J., Flousek J., Hora J., Reif J., Šťastný K. & Vermouzek Z. 2009: Stav ptactva České republiky 2009. Sylvia 45: 1–38.

During the last five decades, the number of Crested Larks (Galerida cristata) breeding in the Czech Republic has decreased dramatically. This species has probably completely disappeared from higher altitudes and small villages. Currently, the Crested Larks rarely inhabit newly finished housing estates and shopping centres at urban periphery, mainly in the South Moravian Region. However, since 2000 this species has probably recolonised agricultural land­scape in the vicinity of cattle farms in lowlands along the Elbe and Morava Rivers. These newly established small farmland populations of Crested Larks seem to be stable.