V článku se autor zabývá vlivem záplavových vod v nivě Dyje na jižní Moravě, a to na populace tří druhů: motýla Zerynthia polyxena a brouků Cylindera germanica a Akimerus schaefferi schaefferi. U pestrokřídlce podražcového (Z. polyxena) tu postihují povodně všechna nedospělá vývojová stadia hlavně nejblíže koryta Dyje, takže lužní populace se po silnější záplavě obnovuje z kolonií z vyvýšených písečnatých poloh luhu. U svižníka německého (C. germanica) šlo o několikaletý masový výskyt tohoto na prostředí luhu neadaptovaného druhu, proto celou jeho zdejší populaci zničila beze zbytku následná silná povodeň. Určité zvláštnosti ve výskytu tesaříka Schäfferova (A. schaefferi schaefferi) se potvrdily i zde při mnohaletém pozorování, především schopnost nedospělých stadii přežít i delší zaplavení bez zjevné úhony. Přesto se ani zde nepodařilo objasnit příčiny jeho periodicity výskytu, jak se tak projevuje na řadě dalších lokalit.

This article deals with the effects of flood­water in the Dyje alluvial plain on the populations of three invertebrate species. Floods affect all immature developmental stages of the butterfly Zerynthia polyxena particularly those close to the river – after a heavy flood, the meadow population is restored from the higher sandy reaches. Once large population of the tiger beetle Cylindera germanica (not adapted to this environment) was wiped out by a heavy flood. Unique features of the occurrence of the capricorn beetle Akimerus schaefferi schaefferi are described, and the ability of immature stages to survive subsequent floods without apparent harm is shown.