Použití jmen mytologických postav v nomenklatuře bezobratlých živočichů je velmi rozsáhlé. Ježovky, krabi, měkkýši, červi – ti všichni často nesou jména antických mýtických bytostí, a to s odkazem na své vzezření, způsob života či oblast výskytu.

The use of the names of mythological characters in the nomenclature of inverte­brates is very common. Urchins, crabs, molluscs, worms – all of them often bear the names of ancient mythical beings, re­ferring to their appearances, ways of life or habitats.