Poslední díl seriálu seznamuje se dvěma opravdu blankytně modrými hořci. Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) má těžiště rozšíření v prostoru střední Evropy, Alp a Balkánu. Nedávné studie potvrzují, že jde o vytrvalý, relativně krátkověký druh. Pozoruhodná je jeho schopnost vegetativního rozrůstání z adventivních pupenů. Ty dávají vzniknout novým nadzemním lodyhám, které jsou neodlišitelné od samostatných oddělených rostlin. Experimentální studie ukazují, že je velmi obtížné stanovit optimální obhospodařování jeho lokalit. Seč v tradičních termínech (červen) výrazně ničí jeho lodyhy. Stejně tak je druh náchylný na zarůstání lokalit křovinami a nedostatek prostoru (mezer v porostu, tzv. gapů) ke klíčení. Hořec křížatý (Gentiana crutiata) roste roztroušeně téměř v celé Evropě a západní Asii. Jde o vytrvalý druh. Jeho dlouhodobé přežívání na lokalitě je však závislé zamezení zarůstání a možnosti vyklíčení semen na obnažených, disturbovaných plochách. Často roste, obdobně jako další druhy hořců a hořečků, na místech, kde byla disturbance prováděná pasenými zvířaty nahrazena aktivitami moderního člověka (jízda na koních, motorkách, čtyřkolkách, též ve vojenských újezdech na dopadových plochách či tzv. tankodromech). Hořce a hořečky jsou přírodním a kulturním dědictvím naší krajiny. Cílem seriálu bylo ukázat, že jako takové má smysl jejich biotopy chránit a obhospodařovat.

Použitá a citovaná literatura:
Gielly L. a Taberlet P., 1996: A phylogeny of the European gentians inferred from chloroplast trnL (UAA) intron sequences. Botanical Journal of the Linnean Society 120: 57–75.
Grulich V., 2012: Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631–645.
Hegi G., 1975: Illustrierte Flora von Mitteleuropa 5 (3). München.
Ho T. N. a Liu S. W., 1990. The infrageneric classification of Gentiana (Gentianaceae). Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Bot.) 20: 169–192.
Huenneke L. F., 1991: Ecological implications of genetic variation in plant populations. In: Genetics and Conservation of Rare Plants. Falk D.A. and Holsinger K. E. (eds.). Oxford University Press. NY. 31–44.
Hultén E. a Fries M., 1986: Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I.–III. Koeltz Scientific Books, Königstein.
Kery M. a Matthies D., 2004: Reduced fecundity in small populations of the rare plant Gentianopsis ciliate Gentianaceae. Plant Biology 6: 683–688.
Kirschner J. a Kirschnerová L., 2000: Gentianaceae. In: Květena České republiky 6. Slavík B. (ed.) Academia. Praha. pp. 72–99.
Kozuharova E. K., Anchev M. E., Popov P., 2003: The pollination ecology of Gentiana cruciata (Gentianaceae) – specifics of a Bulgarian population in comparison to Dutch populations. Nordic Journal of Botany 23: 365–372.
Krist V., 1933: Hořce Československé republiky. Sborn. Klubu přírodověd. v Brně 16: 60–139.
Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M., Hans V. (eds.), 2013: Červená kniha květeny jižní části Čech. [The Red book of flora of south part of Bohemia]. Jihočeské museum v Českých Budějovicích, 503 pp. (in Czech).
Oostermeijer J. G. B., Luijten S. H., Ellis-Adam A. C., Den Nijs J. C. M., 2002: Future prospects for the rare, late-flowering Gentianella germanica and Gentianopsis ciliata in Dutch nutrient-poor calcareous grasslands, Biological Conservation 104: 339–350.
PetanidouT., den Nijs J. C. M., Oostermeijer J. G. B., 1995: Pollination ecology and constraints on seed set of the rare perennial Gentiana cruciata L. in the Netherlands. Acta Botanica Nederlandica 44: 55–74.
Šoun, J., 2002: Rozšíření druhu Gentianopsis ciliata v oblasti Sušicko-horažďovických vápenců, jeho regenerační strategie a demografie. Ms. Bakalářská práce depon in PřF JU v Č. Budějovicích. 36 pp. (in Czech).

The last part of our series introduces two species. The Fringed Gentian (Gentiano­psis ciliata) occurs in Central Europe, in the Alps and in the Balkans. It is a perennial but relatively short-lived species, remarkab­le for vegetative propagation from adventitious buds. Tailoring management of its sites is very difficult – traditional mowing in June destroys many of the stems, but the inhibition of succession and the creation of gaps are essential for successful propagation of the species. The perennial species Cross Gentian (Gentiana cruciata), scattered across Europe and western Asia, occurs in places where traditional disturbances by grazing animals are often replaced by human leisure activities or military training. The inhibition of shrub succession and small-scale soil disturbances are essential for survival of this species. The main aim of our series was to justify the protection of Gentians and suggest appropriate management of their habitats.