Forenzní entomologie představuje oblast aplikované biologie, která propojuje přírodní vědy a právní systém. Tento obor lze rozdělit na tři hlavní oblasti: problematiku škůdců potravin a zemědělských produktů, oblast parazitů lidí a zvířat (zejména otázku myiáz) a patrně nejznámější a nejčastěji využívanou oblast stanovení doby smrti člověka, resp. post mortem intervalu (PMI). Jeho základem je přirozený proces degradace mrtvých obratlovců v přírodě, kdy během sukcese tělo postupně kolonizují mouchy, brouci a další bezobratlí. Znalost těchto procesů nám dává možnost určit dobu kolonizace, a tím i PMI s přesností na den i několik týdnů po smrti člověka. Avšak pole působnosti forenzní entomologie je natolik široké, že článek přináší pouze malé nahlédnutí do základů tohoto multidisciplinárního oboru. Proto není překvapením, že přes všechny naše dosavadní znalosti a poznatky forenzní entomologie, každý den přináší stále nové otázky a odpovědi.

Použitá a doporučená literatura:
Amendt J. a kol. (eds.) (2010) Current Concepts in Forensic Entomology. Springer
Benecke M. (2001) A brief history of forensic entomology. Forensic Sci. Int. 120: 2–14
Bornemissza G. F. (1957) An analysis of arthropod succession in carrion and the effect of its decomoposition on the soil fauna. Aust. J. Zool. 5: 1
Byrd J. H., Castner J. L. (eds.) (2010) Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations. Second edition, CRC Presc
Catts E. P., Goff M. L. (1992) Forensic entomology in criminal investigations. Annual Review of Entomology 37: 253–272
Clements F. E. (1916) Plant Succession: An Analysis of the Development of Vegetation. Publication 242. (Carnegie Institute: Washington), 512 str.
Daněk L. (1990) Možnosti využití entomologie v kriminalistice. Kriminalistický ústav, Praha, 144 str.
Erzinçlioğlu Z. (1996) Blowflies. Naturalist Handbookds No. 23, Richmond Publishing, 71 str.
Fuller M. E. (1934) The insect inhabitans of carrion: a study in animal ekology. Bull. Council. Sci. Industr. Res. Australia 82: 1–62
Gennard D. E. (2007) Forensic Entomology – An Introduction. John Wiley & Sons Ltd., England, 1–248
Hall D. G. (1990) Medicocriminal entomology. 1–8. Annals of the Entomological Society of America 86: 589–593
Hrdinová M., Šuláková H., Barták M. (2013) Využití čeledi Piophilidae (Diptera) ve forenzní praxi. In: Kubík Š., Barták M. (eds.) (2013) Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, 170–184
Kashyap V. K., Pillay V. V. (1989) Efficiency of Entomological Methods in Estimation of Postmortem Interval: a Comparative Analysis. Forensic Sci. 245–250
Krištofík J. (1982) Synantropné muchy (Diptera) Záhorskej nížiny. Biológia (Bratislava) 37 (10): 997–1007
Krištofík J. (1984) Synantropné muchy (Diptera) lužných lesov Podunajskej nížiny. Biológia (Bratislava) 39 (2): 227–238
Kubík Š., Országh I. (2009) Calliphoridae Brauer & Bergenstamm, 1880. In: Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V. (eds) Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. <http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009>
Leclerq M. (1974) Entomologie et médicine légale. Etude des insectes et acaries nécrophages pour déteminer la date de la mort. Spectrum international, Bruxelles (Belgique) 17 (6), XI, XII: 1–7
Nuorteva P. (1963) Synanthropy of Blowflies (Dipt., Calliphoridae) in Finland. Annales Entomologici Fennici 29 (1): 1–49
Obenberger J. (1952) Entomologie I. Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 872 str.
Obenberger J. (1964) Entomologie V. Československá akademie věd, Praha, 776 str.
Peyne J. A., Crossley D. A. (1966) Animal species associated with pig carrion. U. S. Atom. Energ. Comm. 1–70
Rognes K. (1991) Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica Scandinavica 24: 1–272
Rognes K. (2013) Fauna Europaea: Calliphoridae. In: Pape T., Beuk P. (eds): Fauna Europaea: Diptera, Brachycera. Fauna Europaea version 2.6. http://www.faunaeur.org, data většiny druhů nebyla změněna od r. 2010 (stránka navštívena 1. srpna 2014)
Řehůřková A., Krištofík J. (1984) Zur enkennung synantropishen Fliegen auf dem gebiet Weissen Karpaten. Acta F. R. N. Universitatis Comenianae – Zoologica 27: 9–26
Smith K. G. V. (1986) A manual of forensic entomology. Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1–205
Šuláková H., Barták M. (2013) Forensically important Calliphoridae (Diptera) associated with animal and human decomposition in the Czech Republic: preliminary results. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 62: 255–266
Šuláková H., Rognes K., Barták M., Kubík Š. (2013) Calliphoridae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). In: Kubík Š., Barták M. (eds.) (2013) Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, 381–388
Zumpt F. (1965) Myiasis in Man and Animals in the Old World. A Textbook for Physicians, Veterinarians and Zoologist. Butterworths, London: 1–267

Forensic entomology is a field of applied biology in which natural science and the judicial system interact. It can be divided into three main areas: the issue of pests, the field of ​​human and animal parasites, mainly a phenomenon called myiasis, and probably the best known and most frequently used area of estimating the period of time since human death or post mortem interval (PMI). It is based on the natural process of degradation of animal cadavers and human corpses when during the process of succession flies, beetles and other invertebrates subsequently colonize a corpse. Good knowledge of the processes allows us to determine the time of colonization as well as PMI within a day even several weeks after the human death. However, the scope of forensic entomology is so wide that this article provides only a small insight into the foundations of this multidisciplinary field. Therefore it is not surprising that despite all of our current knowledge forensic entomology presents new questions and answers every day.