Můrovití (Noctuidae) představují po obalečovitých (Tortricidae) druhou největší čeleď motýlů v České republice. Dosud bylo na našem území zaznamenáno kolem 430 druhů, ale mnohé z nich se zde nevyskytují trvale. Můrovití jsou obvykle velmi dobří a pohybliví letci, často mají tendenci kolonizovat nová území. Řada druhů žijících v jiných částech Evropy byla zaznamenána pouze v jednom nebo omezeném počtu exemplářů (zhruba 20 druhů), jiné jsou pravidelnými migranty (13 druhů), někteří zástupci se v současnosti šíří (asi 10 druhů), zatímco jiní jsou na ústupu (5–6 druhů), nebo mají proměnlivou hranici areálu. V článku naleznete příklady druhů z uvedených skupin, s diskuzí současného nebo historického stavu.

Použitá a citovaná literatura:
Beránková J., Novák I. (1986) Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Noctuidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 83: 474
Jirgl T. (2005) Faunistic records from the Czech Republic – 189. Klapalekiana 41: 150
Krušek K. (1977) Euxoa distinguenda Led., 1857 na území Československa (Lep., Noctuidae) (Euxoa distinguenda Led., 1857 in Czechoslovakia). Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV 13: 13–17
Kudla M. (1965) Weiteres zum Vordringen der Cucullia fraudatrix nach Mitteleuropa (Lep., Noctuidae). Entomol. Z. Frankfurt 75: 199–201
Laštůvka Z., Liška J. (2011) Komentovaný seznam motýlů České republiky (Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Biocont Laboratory, Brno, 148 str.
Lekeš V. (1999) Nové nebo jinak zajímavé druhy motýlů (Lepidoptera) z Čech (New or otherwise interesting Lepidoptera from Bohemia). Vlast. Zprav. Polabí 33: 165–168
Marek J., Starý J. (1967) Tři druhy z čeledi můrovitých (Lepidoptera, Noctuidae) nové pro ČSSR (Three species of Noctuidae new for ČSSR). Acta Entomol. Bohemoslov. 64: 238–239
Marek S., Lekeš V., Matouš J., Holý K., Vrabec V. (2000) Faunistic records from the Czech Republic – 102. Klapalekiana 36: 171–172
Moucha J., Šmelhaus J. (1954) Über weitere Funde von Phytometra (Plusia) zosimi (Hbn.) in Mitteleuropa. Entomol. Nachrichtenbl. (Wien), 1: 65–67
Novák I. (1977) Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera. Acta Entomol. Bohemoslov. 74: 426–427
Procházka J. (1995) Faunistic records from the Czech Republic – 32. Klapalekiana 31: 140
Sitek J., Janovský M. (2006) Faunistic records from the Czech Republic – 221. Klapalekiana 42: 351–352.
Sitek J. & Vacula D. 2010: Faunistic records from the Czech Republic – 294. Klapalekiana 46: 139–140
Starý J., Kuras T. (2000) Faunistic records from the Czech Republic – 121. Klapalekiana 36: 325
Starý J., Marek J. (1966) Příspěvek k faunistice můrovitých Československa (Lepidoptera, Noctuidae). Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV, 2 (5): 77–96
Šumpich J., Liška J., Jakeš O., Sitek J., Skyva J., Feik V., Marek J., Vávra J., Laštůvka Z., Vítek P., Bartas R., Čelechovský A., Dobrovský T., Dvořák I., Maršík L., Mikát M., Šafář J., Vodrlind B., Žemlička M., Dvořák M., Hula V. (2009) Faunistic records from the Czech Republic – 287. Klapalekiana 45: 267–279
Liška J., Šumpich J., Laštůvka A., Elsner G., Němý J., Žemlička M., Skyva J., Černý J., Jaroš J., Říha R., Kula E., Laštůvka Z., Vávra J., Bělín V., Bezděk M. (2014) Faunistic records from the Czech Republic. Klapalekiana 50 (1–2)
Wichra J. (1965) Další nálezy vzácných Lepidopter v Československu (Further records of rare Lepidoptera in Czechoslovakia). Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV 1(2): 5–11

Owlet moths (Noctuidae) are after leafrollers (Tortricidae) the second largest family of butterflies and moths in the Czech Republic. So far, about 430 species have been recorded, but many of them do not occur permanently in the area. Owlet moths are usually very good and highly mobile fliers, often with a tendency to colonize new territories. Some species living in other parts of Europe have been registered in only one or a limited number of individuals (about 20 species), others are regular migrants (13 species). While some species are currently spreading (about 10 species), others are retreating (5–6 species), or the boundaries of their ranges are unstable. Examples of these groups are given and discussed.