Patogeny lýkožroutů (kůrovců) zahrnují široké spektrum druhů z různých skupin od prvoků, mikrosporidií a hub až po zelené řasy. Napadené jedince lze poznat až na základě pitvy a analýzy pod mikroskopem, nevykazují žádné vnější projevy onemocnění. U většiny druhů patogenů navíc neznáme konkrétní vlivy na napadené jedince, snad s výjimkou nemocí rozkládajících tukové těleso, kdy dochází k úhynu hostitele během přezimování nebo v požerku. Často se uvádí možný význam patogenů pro využití v biologickém boji proti kůrovcům, praktická aplikace je však stále problematická vzhledem ke kryptickému způsobu života brouků pod kůrou a obtížné (i nákladné) kultivaci.

Použitá a citovaná literatura:
Lukášová K., Holuša J., Trombik J. (2014) Permanent level of pathogens within ten bark beetles generations. 47th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology and International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control. Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, University of Mainz, 3.–7. srpna 2014, 120
Pultar O., Weiser J. (1999) Infection of Ips typographus with entomopoxvirus in the forest. Proc. Abstr. 7th European Meeting in the IOBC/EPRS Working Group "Insect Pathogens and Insects Nematodes" together with COST 819 "Entomopathogenic Nematodes". Vienna, 22.–26. března 1999
Wegensteiner R. (2004) Pathogens in bark beetles. In: Lieutier F., Day K. R., Battisti A., Grégoire J.-C., Evans H. F. (eds.) Bark and wood boring insects in living trees in Europe, Asynthesis. Dordrecht, Kluwer: 291–313

Pathogens of bark beetles (Scolytinae) include a broad spectrum of species from different groups of protozoa, microsporidia and fungi to green algae. Individuals with infection can only be recognized after dissection and microscopic analysis; they show no external signs of disease. In addition, we don't know the effects of most pathogen species on the infested individuals, perhaps with the exception of diseased decomposing fat body, which leads to the death of the host during hibernation or in the breeding system. Potential use of pathogens in biological control against bark beetles is often discussed in the literature, but practical application is still problematic due to the cryptic nature of beetles' life under the bark and difficult (and expensive) cultivation of pathogens.