V tomto článku podáváme syntézu poznatků komplexního výzkumu lučních prameništních slatinišť Západních Karpat, kde od r. 2010 intenzivně zkoumáme také vodní bezobratlé. Zjistili jsme neobvykle druhově bohatá společenstva vodního hmyzu s vysokým podílem stanovištních specialistů a s řadou druhů nových pro studované území. Z obecných ekologických zákonitostí jsme prokázali vysoký vliv chemismu vody na druhovou skladbu dvoukřídlého hmyzu (Diptera) a zcela převažující vliv lokálních faktorů na výskyt taxonů schopných aktivního letu.

In this paper we summarise the results of complex research at the Western Carpathian treeless spring fens, in which we have also studied aquatic invertebrates since 2010. We found extraordinarily species-rich assemblages of aquatic insects with a high proportion of habitat specialists and many species previously unknown for the study area. Among general ecological patterns, we confirmed the high importance of water chemistry for species composition of Diptera assemblages and a prevailing role of environmental-based processes on the distribution of taxa with flying adults.