Od poloviny 70. let 20. stol. se již počtvrté obracíme prostřednictvím časopisu Živa na seriózní pozorovatele přírody s žádostí o pomoc při mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Výsledkem předcházejících tří mapování byly publikované Atlasy hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 1973–77, 1985–89 a 2001–03. Současné mapování avifauny probíhá v ČR v letech 2014–17 a výsledkem bude nový atlas, který přinese další konfrontaci s daty získanými stejně exaktním způsobem jako v předcházejících třech obdobích. V prvním roce mapování se zapojilo 271 spolupracovníků, kteří obsadili 61 % mapovacích kvadrátů na území ČR. K prvním zajímavým výsledkům patří zaznamenání 8 případů průkazného zahnízdění nepůvodního invazního druhu - husice nilské (Alopochen aegyptiaca).

Použitá a citovaná literatura:
ŠŤASTNÝ, Karel, Vladimír BEJČEK a Karel HUDEC. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1997, 457 s. ISBN 80-86022-18-8.
ŠŤASTNÝ, Karel, Vladimír BEJČEK a Karel HUDEC. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Praha: Aventinum, 2006, 463 s. ISBN 80-86858-19-7.
ŠŤASTNÝ, Karel, Aladár RANDÍK a Karel HUDEC. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973–77. Praha: Academia, 1987, 483 s.

The current breeding mapping in 2014–17 is the fourth mapping organized in the Czech Republic since the 1970s. Results of previous mapping attempts are summarized in three Atlases of breeding birds. This article is a call for the cooperation of Živa readers. It also presents pilot results from the first year (2014) of field work, based on records from 271 contributors who co­vered 61 % of the whole territory of the Czech Republic. One of the interesting re­sults is the map of breeding distribution of the invasive Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca), with 8 confirmed breedings.