Dne 9. července 2014 jsme na říčním kilometru 77,88 řeky Moravy prokázali výskyt raka bahenního (Astacus leptodactylus). Pozorováni byli celkem čtyři dospělí jedinci, dvě samice a dva samci. Celková délka těla jedinců se pohybovala v rozmezí 71–75 mm a délka hlavohrudi 34–42 mm. Raci byli nalezeni v kamenité části pravého břehu toku na úseku dlouhém přibližně 5 m. Jde o první nález tohoto druhu v řece Moravě na území České republiky.

Použitá a citovaná literatura:
Nálezová databáze ochrany přírody [online]. AOPK ČR, 2014 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=53774
DYK, V. Hospodářská hodnota raka říčního a bahenního. Sborník Československé akademie zemědělských věd (řada B) XXVI. 1953, vol. 1–2, s. 143–148.
ĎURIŠ, Z. A I. HORKÁ. K výskytu raka bahenního Pontastacus (=Astacus) leptodactylus Eschscholtz na Karvinsku. Časopis Slezského Muzea (A). 2001, vol. 50, s. 78–84.
HOLDICH, D.M., J. D. REYNOLDS, C. SOUTY-GROSSET, P.J. SIBLEY. A review of the ever increasing threat to European crayfish from non-indigenous crayfish species. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 11, 2009. 394–395.
HUDEC, I. Rozšírenie rakov (Crustacea, Decapoda) na východnom Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy. 1994, vol. 35, s. 9–14.
CHOBOT, K., A. PAVLÍČKO a M. ŠTAMBERGOVÁ. Mapa rozšíření Astacus leptodactylus v České republice. In: Zicha O. Biological Library – BioLib [online]. [cit. 2014-09-10]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id130/
JURAJDA, P. a J. ČERNÝ. Gymnocephalus baloni, a new fish species in the Czech Republic. Folia Zoologica. 1997, vol. 46(1), s. 86–88.
JURAJDA, P. a I. PAVLOV. The first record of the Volga pike-perch (Stizostedion volgense) in the Dyje River. Folia Zoologica. 1993, vol. 42, s. 383–384.
KOZÁK, P., Z. ĎURIŠ, A. PETRUSEK, M. BUŘIČ, I. HORKÁ, A. KOUBA, E. KOZUBÍKOVÁ, T. POLICAR. Biologie a chov raků. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod. 2013, 418 s.
MOUREK, J., V. ZAVADIL, D. FISCHER, M. ŠTAMBERGOVÁ, K. HOFFMANNOVÁ.. Dva druhy raků v Zákolanském potoce. Budeč 1 100 let. II. Příroda – krajina – člověk, Kováry, 2006, s. 146–164.
PECINA, P. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. Praha: SPN, 1979. 223 s.
POKORNÝ, D., E. ROLEČKOVÁ, J. JANKOVÁ. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012 [online]. Praha: MZe, 2013. 135 s. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/271059/Modra_zprava_final.pdf
PÖCKL, M. a R. PEKNY. Interaction between native and alien species of crayfish in Austria: Case studies. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture. 2002, vol. 367, s. 763–776.
ŠTAMBERGOVÁ, M., J. SVOBODOVÁ, E. KOZUBÍKOVÁ. Raci v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 255 s.
ŠTĚPÁN, V. J. Soudobý stav rakařství v Čechách. Československý rybář. 1933, vol. 13, s. 7–9, 27–29, 39–42, 50–53.

On 9th of July, 2014, we recorded for the first time the occurrence of Astacus leptodactylus in the River Morava (along 77.88 km of the river). We observed four adults, two females and two males. Total body length of these individuals ranged between 71 and 75 mm, with the carapace 34–42 mm long. Crayfish were found in the rocky part on the right bank of the stream in an area approximately 5 m long.