Chráněná krajinná oblast Beskydy je charakteristická zachovalými pralesovitými porosty i pastvinami, jež po staletí obhospodařovali místní lidé. Množství dnes už vzácných a z krajiny mizejících biotopů představuje útočiště řady ohrožených organismů včetně mnoha druhů brouků. Významnou skupinou jsou především druhy žijící v tlejícím dřevě a pod kůrou mrtvých stromů. Díky nezanedbatelnému zastoupení jedle bělokoré (Abies alba) i množství dostupné odumřelé dřevní hmoty můžeme dodnes v beskydských rezervacích nalézt brouky, kteří již na téměř celém území České republiky vyhynuli.

Použitá a citovaná literatura:
BATELKA, J. Prales Salajka. Živa. 1976, vol. 24 (1), s. 15
BATELKA, J. Ústup jedle z lesů. Živa. 1978, vol. 26 (6), s. 210–212
BOHÁČ, J. a J. MATĚJÍČEK. Beetles (Coleoptera) of the National Nature Reserve Mionši in Beskydy Mts. (Silesia, Czech Republic). Časopis Slezského Muzea Opava (A). 2008, vol. 56, s.1–19.
DJUPSTRÖM, L. B., J. WESLIEN, J. TEN HOOPEN, L. M. SCHROEDER. Restoration of habitats for a threatened saproxylic beetle species in a boreal landscape by retaining dead wood on clear-cuts. Biological Conservation. 2012, vol. 155, s. 44–49.
DRAG, L., L. ČÍŽEK, P. POKLUDA, D. HAUCK, M. HONCŮ, O. ROZTOČIL. Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR. Živa. 2012, vol. 60 (5), s. 247-250
FOIT, J. Trnoštítec horský – zajímavý nález tesaříka. Živa. 2006, vol. 54 (3), s. 125
HORÁK, J. Život pod borkou obrů aneb brouk lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a topoly. Živa. 2008, vol. 56 (4), s. 172–173
KONVIČKA, M., J. BENEŠ, L. ČÍŽEK. Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Olomouc: Sagittaria, 2005, 127 str.
MÁLEK, J. Záhady kolem ekologie a odumírání jedle. Živa. 1982, vol. 30 (5), s. 167–170
MÍCHAL, I. Největší známé stromy Evropy. Živa. 1993, vol. 41 (3), 100–102
NILSSON, S. G., R. BARANOWSKI, B. EHNSTRÖM, P. ERIKSSON, J. HEDIN, H. LJUNGBERG. Ceruchus chrysomelinus (Coleoptera, Lucanidae), a disappearing virgin forest relict species? Entomologisk Tidskrift. 2000, vol. 121, 137–146
PROCHÁZKA, J., J. SCHLAGHAMERSKÝ, M. KNÍŽEK. Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) jedlobukových lesů CHKO Beskydy. Zprávy lesnického výzkumu. 2014, vol. 59 (2), s. 126–132
SKOŘEPA, H. Jedle bělokorá v našich lesích. Živa. 2006, vol. 54 (3), s. 108–110
SKOŘEPA, H. Jak podpořit návrat jedle bělokoré. Živa. 2006, vol. 54 (5), s. 205–206
SLÁMA, M. Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky. Krhanice: 1998, 383 str.
SPEIGHT, M. C. D. Saproxylic invertebrates and their conservation. Strasbourg: Council of Europe, 1989, 79 str.
SPITZER, L. a O. KONVIČKA. Rozšíření střevlíka Carabus variolosus Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, České republika) s poznámkami k jeho biologii. Časopis Slezského Muzea Opava (A). 2010, vol. 59, s. 59–70
STANOVSKÝ, J. Brouci. In: Pavelka, J. a J. Trezner . Příroda Valašska. Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Orchidea, 2001s. 193–197. Vsetín: Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Orchidea, 2001.
VÁVRA, J. CH. Faunistic records from the Czech Republic – 149. Carabidae, Staphylinidae, Nitidulidae, Salpingidae, Anthribidae. Klapalekiana. 2002, vol. 38, s. 119–122
VRŠKA, T. Prales Salajka po 20 letech (1974–1994). Lesnictví, 1998, vol. 44, s. 153–181
VRŠKA , T., L. HORT., P. ODEHNALOVÁ, D. ADAM, D. HORAL. Prales Mionší – historický vývoj a současný stav. Journal of Forest Science. 2000, vol. 46, s. 411–424
VRŠKA, T., D. ADAM, L. HORT, T. KOLÁŘ, D. JANÍK. European beech (Fagus sylvatica L.) and silver fir (Abies alba Mill.) rotation in the Carpathians – a developmental cycle or a linear trend induced by man? Forest Ecology and Management. 2009, vol. 258, s. 347–356
WESLIEN, J., L. B. DJUPSTRÖM, M. SCHROEDER, O. WIDENFALK. Long-term priority effects among insects and fungi colonizing decaying wood. Journal of Animal Ecology. 2012, vol. 80, s. 1155–1162

Well-preserved remnants of old-growth fo­rests and pastures managed for hundreds of years are typical for this area. A substantial representation of fir trees and large volumes of decaying wood support populations of several beetle species considered extremely rare/extinct in other parts of the Czech Republic. A few species have gone extinct in the Moravian-Silesian Beskids, mainly because of the abandonment of traditional management. Other species have recently been recorded in this area for the first time.