Interakce mezi půdou a vodou má významné dopady na vlastnosti půd i na kvalitu a množství povrchových vod. Pro zvýšení úrodnosti půd se tento vztah upravuje pomocí vodohospodářských meliorací. Dopady těchto významných technických úprav hydrologie půdy sebou přináší řadu přínosů, ale i negativních dopadů na půdu i krajinu jako celek.

Použitá a citovaná literatura:
ALI, M. H. Drainage of Agricultural Lands; Practices of Irrigation & On-farm Water Management. Springer Science+ Business Media, LLC, New York. vol. 2., 2011, s. 327-378.
KULHAVÝ, Z., J. HODOVSKÝ, J. ŽALOUDÍK. Návrh a využití územního informačního sytému hydromelioracních staveb. Závěrečná zpráva projektu. NAZV ev.c.QC1294. Praha: VÚMOP ZVHS, ÚEK AV ČR, 2002.
KULHAVÝ, Z, M. SOUKUP, F. DOLEŽAL, M. ČMELÍK. Zemědělské odvodnění drenáží. Racionalizace využívání, údržby a oprav. Praha: VÚMOP, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-254-0672-4. Dostupné z: http://www.hydromeliorace.cz/registrace/login.php?sw=2
KULHAVÝ, Z., P. FUČÍK, L. TLAPÁKOVÁ. Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. Metodická příručka pro žadatele OPŽP. Praha: MŽP, VÚMOP v.v.i., 2013, str. 28.+79. ISBN 978-80-7212-589-0. Dostupný z: http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni
KULHAVÝ, Z. a P. FUČÍK. Adaptation Options on Land Drainage Systems for Sustainable Agriculture and Environment: A Czech Perspective. Polish Journal of Environmental Studies. 2015, vol. 24(3).
LICKA, J. a A. ZENTNER. Analýza variant řešení registru veřejné správy o evidenci stavu povrchových a podzemních vod. Úvodní studie. Závěrečná zpráva pro MZe. Praha: AQUASOFT, 2002.
SMEDEMA, L. K. a D. W. RYCROFT. Land drainage: planning and design of agricultural systems. London: Batsford Academic and Educational Ltd.,1983, str. 376.
SOUKUP, M., E. PILNÁ, J. MAXOVÁ, Z. KULHAVÝ. Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku. Soil and Water. 2005, vol. 4, s. 79–84. ISSN 1213-8673.
SOUKUP, M., Z. KULHAVÝ, V. KURÁŽ, J. MAXOVÁ, J. VOPRAVIL. Doporučené postupy hodnocení vlivu melioračních opatření na půdní a hydrologické režimy a hodnocení hydrofyzikálních vlastností vybraných půdních představitelů. Uživatelský výstup VE 10 záměru M07 – 99 – 01. Praha: VÚMOP, 2003, 42 s.
TLAPÁKOVÁ, L. a Z. KULHAVÝ. Podpora efektivního managementu drenážních systémů: 26. - 27. 1. 2006, ČZU Praha. Praha: ČZU, 2006.
VOPRAVIL, J., T. KHEL, K. VOPLAKAL, M. ČERMÁKOVÁ. The Impact of Artificial Drainage on Water Quality in Two Model Areas in the Bohemian Forest Foothills. Soil and Water Research. 2008, vol. 3, s. 138–154.
TNV 75 4221 Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží. Praha: MZe ČR a Hydroprojekt CZ a.s., 2004.

Soil and water relationship has significant impact on soil properties and water quality as well as the amount of surface water. To increase crop yields, special ma­nagement (irrigation or drainage) has been applied to correct this soil-water relation­ship. Management decisions concerning changes in soil moisture may have positive or negative impact on soil properties and in fact on landscape as a whole.