Již pošesté se sešla odborná porota složená z fotografů a zároveň vědců, aby zhodnotila příspěvky zaslané do soutěže Věda je krásná. Do ročníku 2014 bylo zasláno celkem 529 příspěvků. Z celkového počtu 7 kategorií patřilo pět výhradně zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy. Objevitelskou kategorii a nově ustavenou kategorii Instagram, otevřenou široké veřejnosti, hodnotila porota složená z pracovníků Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Diváci pak rozhodli o vítězi ve vlastním hlasování. V uplynulém ročníku zaujaly nejvíce mikrofotografie a snímky využívající složité postupy. Věda je krásná ale není jen soutěží mikrofotografií, velký prostor zůstává vymezen klasickým fotografiím a ilustracím, v r. 2014 poprvé také snímkům pořízeným ve výše zmíněné mobilní aplikaci.

A specialist panel made up of photogra­phers and scientists assessed 529 contributions sent in to the Science is Beautiful competition 2014. Five out of seven categories belonged exclusively to employees and students of Charles University in Prague. Over the last year microphotographs and shots making use of complex techniques have been the most popular. However, Science is Beautiful is not just a microphotography competition, but much room also remains for classic photography and illustrations, while even photos taken by mobile applications were included in 2014.