Půdní vlhkost má velký vliv na biodiverzitu lesní vegetace a extrémní situace jako povodně nebo sucho mohou biodiverzitu významně měnit. K těmto přirozeným faktorům se přidává působení člověka, které v dlouhodobém měřítku vedlo k vysoušení krajiny. Lesní mokřady byly odvodňovány kvůli hospodářským výnosům a teprve v současné době se lesní mokřady postupně snažíme obnovovat.

Použitá a citovaná literatura:
Gálová A. (2013). Rekonstrukce historie vegetace mokřadů v Hodonínské Dúbravě s využitím analýzy makrozbytků. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.
Gálová A., Hájková P. (2014). Utricularia vulgaris v Hodonínské Dúbravě. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 49: 261 -271.
Jamrichová E., Szabó P., Hédl R., Kuneš P., Bobek P., Pelánková B. (2013). Continuity and change in the vegetation of a Central European oakwood. The Holocene 23: 46–56.
Hruška J., Cienciala E. (2003). Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils-limiting factors of forestry today. Ministerstvo životního prostředí, Praha.
Strohbach, M., Audorff, V., & Beierkuhnlein, C. (2009). Drivers of plant species composition in siliceous spring ecosystems: groundwater chemistry, catchment traits or spatial factors? Journal of Limnology 68: 375-384.
Táborská M. (2012). Biogeografické a ekologické determinanty složení společenstev mechorostů ostrovních biotopů v Hrubém Jeseníku Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

Soil moisture has a strong influence on the biodiversity of forest vegetation. Extreme situations such as flooding or drought can significantly change biodiversity. In addition to these natural factors, the human impact has led to long-term desiccation on the landscape scale. Forest wetlands were drained to promote management production. Only recently can efforts to restore forest wetlands be observed.