Od vyhlášení první chráněné krajinné oblasti (CHKO) v České republice v loňském roce uplynulo 60 let, od formulování prvního uceleného návrhu na zřízení soustavy velkoplošných chráněných území dokonce 100 let. V září 2014 byla vyhlášena nová CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, přesněji řečeno dosavadní CHKO Kokořínsko byla rozšířena o přírodovědecky pozoruhodné Dokesko. V současnosti probíhá vyhlašování CHKO Brdy. Je tedy na místě si položit otázku, zda poté bude soustava CHKO v ČR již úplná.

Použitá literatura:

Bínová L. a kol. (2004): Vyhodnocení potenciálu krajiny České republiky z hlediska možného dalšího územního rozvoje v chráněných krajinných oblastech ČR. Brno: LÓW a spol., s.r.o., nepubl.

Jeřábek L. (1920): Národní parky, reservace a ochranné oblasti v Americe, jinde a u nás. Zvláštní otisk z kalendáře Národní politiky. Praha, 12 str.

Miko L. a kol. (2005): Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha. C.H. Beck, 543 s.

Procházka J. S. (1917): Ochranné oblasti přírodní. F. Topič, Praha. 72 str.

Pelc F. a kol. (1997): Strategie rozvoje chráněných krajinných oblastí. Praha: Správa CHKO ČR, 88 s.

Pelc F. a kol. (2000): Program rozvoje chráněných krajinných oblastí. Praha: Správa CHKO ČR, 102 s., nepubl.

Pešout P. (2010): Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice. Ochrana přírody 1:6-11. AOPK ČR Praha.

Pešout P. (2014): 150 let od narození Luboše Jeřábka - předkladatele prvního návrhu soustavy chráněných území. Ochrana přírody 69/5:44-45. AOPK ČR Praha

Sixty years passed in 2014 since the announcement of the first landscape park in the Czech Republic and a hundred years since the formulation of the first integrated plan to set up a system of large-scale landscape parks. In September 2014 a new Kokořínsko-Mácha country landscape park was announced, or to be more precise the former Kokořínsko landscape park was expanded to include the Doksy district, which is of interest from a natural-sciences viewpoint. At present the preparations for the Brdy landscape park are nearing completion. This article presents these two landscape parks and discusses whether or not the landscape park system in the Czech Republic will now be complete.