Zdravá zemědělská krajina je živým organismem, otevřeným systémem s nepostihnutelným množstvím složitých vazeb, které napomáhají její stabilitě. Současný trend zemědělského hospodaření v Česku však nabízí obraz krajiny napojené na podpůrné systémy, které sice umožňují zvyšování produkce, ale za cenu rizika klinické smrti. Zemědělská krajina nežije, spíše živoří. Překotné společensko-hospodářské změny od 50. let 20. stol. po současnost se přímo odrážejí v drastické změně k horšímu v bohatství společenstev hmyzu a jejich druhové rozmanitosti. Z toho plyne již dobře pozorovatelný fatální vliv na stav samoobnovných funkcí přírody a krajiny. Stále nápadněji se projevuje neslučitelnost systému anonymních nájmů půdy s možností existence krajiny využívané s principy trvalé udržitelnosti.

Použitá a citovaná literatura:
Cílek V., Dreslerová D., Hájek P., Pokorný P. & Sádlo J. (2005): Krajina a revoluce – vybrané přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. Malá skála.
Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Hájek J. (2004): Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. (The Distribution of the diving beetles Dytiscus latissimus and Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic.). Klapalekiana 40: 13–23 (in Czech with English summary).
Konvička M., Beneš J. & Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť – ochrana a management. Sagittaria Olomouc.
Konvička M., Beneš J. & Čížek L. (2006): Ohrožený hmyz nížinných lesů – ochrana a management. Sagittaria Olomouc.
Konvička M., Beneš J. & Fric Z. (2006): Butterfly extinctions in European states: do socioeconomic conditions matter more than physical geography? Global Ecology and Biogeography 15: 82–92.
Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti – Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán Praha.
Ložek V. (2011): Po stopách pravěkých dějů – O silách které vytvářely naši krajinu. Dokořán, Praha.
Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2010): Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví. Academia, Praha.
Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. & Gaisler J. (eds.) (2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích (metodická příručka pro ochranu přírody a zemědělskou praxi). – Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha a Ministerstvo životního prostředí ČR Praha.
Pokorný P. (2011): Neklidné časy – kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Dokořán, Praha.
Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. (2010): Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými
deponiemi. Calla, České Budějovice.
Švestka M. (1977): Historický výskyt jasoně Parnassius apollo marcomanus (Kammel 1890) v Podyjí. Zprávy Československé společnosti entomologické 13: 33–42.
Tropek R. & Řehounek J. (2011): Bezobratlí postindustriálních stanovišť – význam, ochrana a management. – Entomologický
ústav AV ČR, v. v. i. & Calla – sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice, 147 pp.

The healthy agricultural landscape is an open system with large numbers of stabili­zing interactions. Current landscape over--exploitation entails an increased risk of ecosystem degradation. Rapid socio-economic changes since the 1950s have resulted in the decline of insect diversity, both at species and population levels. A fatal impact on self-renewable functions of na­ture and landscape is well noticeable.