V návaznosti na výzkum botaniků a malakozoologů se na unikátních prameništních mokřadech Západních Karpat rozběhlo v posledních letech také intenzivní studium vodních bezobratlých zaměřených rovněž na skupiny mikroskopických korýšů - lasturnatek (Ostracoda) a plazivek (Harpacticoida). Podařilo se nám objasnit jejich distribuci na prameništích, nalézt 8 nových druhů pro Českou a Slovenskou republiku a rozšířit znalosti o jejich ekologii.

Citovaná a použitá literatura:
NOVIKMEC M., SVITOK M., P. BITUŠÍK. (eds.). Limnology of streams in the Poloniny National Park (the East Carpathians, Slovakia). Zvolen: Technical University, 2007. 69 s.
PROCTOR V. W., CH. R. MALONE. Further evidence of the passive dispersal of small aquatic organisms via the intestinal tract of birds. Ecology. 1965, 46, s. 728–729.
ZHAI M., HŘÍVOVÁ D., PETERKA T. The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variables and habitat age. Limnologica 2015, 53:1, s. 84-94.

In connection with research by botanists and malacozoologists at unique spring areas in Western Carpathian marshland, intensive study has taken place over the last few years into water invertebrates and groups of microscopic crustaceans – ostracodes (Ostracoda) and Harpacticoida. We have succeeded in clarifying their distribution in the spring areas, finding eight new species for the Czech and Slovak Republics and expanding knowledge of their ecology.