Většina krevet čeledi Palaemonidae obývajících tropická a subtropická moře Atlantského, Indického a Tichého oceánu se adaptovala k symbiózám se zástupci řady kmenů bezobratlých živočichů. Nejširší zastoupení symbiotických krevet je mezi těmi, které jsou ektosymbioticky vázány na těla žahavců, je mezi nimi i řada čističů ryb. Známa jsou i podobná soužití s ostnokožci, ale najdeme je i jako endosymbionty v mořských houbách, mlžích a v sumkách. Evoluce těchto korýšů byla zjevně úzce spojena se změnou hostitelských organizmů. Systematikou, ekologií a fylogenezí symbiotických krevet se zabývá tým Katedry biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity.

The majority of shrimp that belong to the Palaemonidae family (found in tropical and subtropical seas of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans) live in symbioses with various invertebrate hosts. Most frequent are ecto-symbioses with cnidarians, including several cases of fish-cleaners. Similar associations are known with echinoderms, and other remarkable examples include endo-symbioses of shrimp with sponges, shrimp with bivalve molluscs, and shrimp with ascidians. Evolution of those shrimp was, evidently, closely related to multiple host-switching events. The systematics, ecology, and phylogeny of symbiotic shrimp are studied by a team from the University of Ostrava.