Na základě analýzy kreseb mloků skvrnitých (Salamandra salamandra) v Českém Švýcarsku a přilehlých oblastech byly rozlišeny 3 skupiny kreseb. První skupina odpovídá svou kresbou poddruhu S. s. terrestris (48%), druhá skupina odpovídá poddruhu S. s. salamandra (30%) a třetí skupina vykazuje přechodný charakter (22%). Výskyt poddruhu S.s.t. nebyl dosud v České republice uváděn a proto by bylo vhodné se touto problematikou blíže zaobírat.

Three groups were distinguished based on the analysis of colour pattern of European fire salamander (Salamandra salamandra) in Bohemian Switzerland and neighboring areas. The first group corresponds to the subspecies S. s. terrestris (48%), the second group to the subspecies S. s. salamandra (30%), and the third group showed temporary form (22%). Occurrence of the subspecies S. s. terrestris has not yet been recorded in the Czech Republic; therefore it would be appropriate to study this matter further.